مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Rezaei Jafari [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت مهرکام پارس - نماد: خمهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1396/04/24 درمحل  کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج - سالن همايش شرکت محور سازان ايران خودرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
خدمات بيمه ايران خودرو15750 %
ليزينگ خودروکار15750 %
شرکت گسترش سيستم‌هاي نوين‌آرا25015000.3 %
ساير سهامداران62987590.76 %
ساپکو8281996210 %
شرکت سرمايه گذاري سمند17388627221 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو43495592752.53 %
جمع70046557084.6 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جواد موحد نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد نجفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم اسمعيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضائي جعفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري سمند 228430اصلیمهدي يونسيان 0034947280عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت خدمات بيمه ايران خودرو 108500اصلیمصطفي پارسا1531836666رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت ليزينگ خودرو کار 234820اصلیعبداله بابائي0439263328عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو 136946اصلیمحمد جواد نجفي0045993297نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت گسترش سيستم‌هاي نوين‌آرا337507اصلیمهدي اکبر0045038724عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵,۴۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۲۵,۳۱۶)
تعدیلات سنواتی
(۹۳,۰۴۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۱۸,۳۶۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۱۸,۳۶۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۰۲,۹۱۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۰۲,۹۱۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۰۲,۹۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۸۲۸,۰۰۰
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري سمند حقوقیسهامی خاص228430اصلی
شرکت خدمات بيمه ايران خودرو حقوقیسهامی خاص108500اصلی
شرکت ليزينگ خودرو کار حقوقیسهامی عام234820اصلی
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو حقوقیسهامی عام136946اصلی
شرکت گسترش سيستم‌هاي نوين‌آراحقوقیسهامی خاص337507اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.