مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت حفاري شمال - نماد: حفاري

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/05/19  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/02/29 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت مالي و سرمايه گذاري پيشرو ايرانشرکت مالي و سرمايه گذاري پيشرو ايران185475مسعود عيديمسعود عيدي4072554960نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري
شرکت انرژي گستر سيناشرکت انرژي گستر سينا90128کريم بروفرداحمد خاوري0043040101رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميبنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1983محمود شريفيانحبيب اله فيضي4199960279عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سازمان بيمه سلامت ايرانسازمان بيمه سلامت ايران10320721385فاقد نمایندهمرتضي شهبازي نيا4539676131عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سمت و سوي توسعه ايرانيانشرکت سمت و سوي توسعه ايرانيان10320644718فاقد نمایندهفاضل جمال زاده4230475497عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري