مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت گلوکوزان - نماد: غگل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/07/12 درمحل  شهرک صنعتي البرز، خيابان حکمت ، نبش حکمت سوم ، کارخانجات گلوکوزان   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه صنعتي پژوهشي فرهيختگان زرنام2213640 %
ساير اشخاص حقيقي3370000.01 %
شرکت صنعتي زر ماکارون3587530.01 %
گروه صنعتي و پژوهشي زر12213640.02 %
شرکت صنعتي آرد زر12213640.02 %
غلامرضا نوروزي100000000.16 %
خورشيد تجارت البرز400000000.66 %
محمد رضا جانعلي450000000.74 %
البرز تلاش ميهن597000000.98 %
شرکت توسعه صنعت کيميازر604213640.99 %
توسعه صنعتي غذايي زر80275880813.15 %
جمع102124001716.72 %