مشخصات
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت پتروشيمي داراب - نماد: داراب(شاراب)
موضوع:  لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30  


پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1400/07/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1400/07/18 به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار.
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره.
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام
سایر
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد