مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بانک شهر - نماد: وشهر(شهر)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/12/27  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/12/27 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سيد محمد مهدي احمديسيد محمد مهدي احمدي0061995193فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظف
احمد درخشندهاحمد درخشنده1229454152فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظف
عيسي قهرماني چابکعيسي قهرماني چابک2691377202فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
حسن رستم پناهحسن رستم پناه3962060669فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظف
محمد علي خادمي سيد بنادکمحمد علي خادمي سيد بنادک4431571876فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
احمد درخشنده