icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
توسعه بين الملل تجارت ملي
سرمایه ثبت شده:
124,000
نماد:
وبانک4
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام توسعه بين الملل تجارت ملي

1. 1.صورتهاي‌مالي شرکت توسعه بين‌الملل تجارت ملي (سهـامي‌خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند‌ماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي ‌‌نقدي براي سال‌مالي منتهي‌‌به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31، توسط اين‌‌مؤسسه، حسابرسي شده‌‌است.

2. 2.مسئوليت تهيه صورتهاي‌مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين‌مسئوليت شامل طراحي، اعمال وحفظ کنترلهاي‌داخلي مربوط‌به تهيه صورتهاي‌مالي است به‌گونه‌اي که اين‌صورتها، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3.مسئوليت اين‌مؤسسه، اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌مالي يادشده براساس حسابرسي انجام‌‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين‌مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي‌مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهاي‌مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌‌اهميت ناشي‌ از تقلب يا اشتباه در صورتهاي‌مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين‌خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط‌‌به تهيه و ارائه صورتهاي‌مالي به‌منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي‌مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول‌‌بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي‌مالي است. اين‌مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت‌به صورتهاي‌مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين‌مؤسسه مسئوليت دارد به‌عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيزساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش‌کند.

4. با توجه‌به يادداشت 13 صورتهاي‌مالي، بخشي از دريافتي‌هاي تجاري و غيرتجاري به‌مبلغ 16.592 ميليون‌ريال راکد و انتقالي از سالهاي قبل بوده که اقدامات حقوقي انجام‌شده منجر به وصول آنها نشده‌است. اعمال تعديلات بابت مورد فوق ضروري بوده، ليکن به‌دليل عدم دسترسي به اطلاعات قطعي و قابل اتکاء ارائه تعديلات مقتضي امکانپذير نشده‌است.
5. به‌نظر اين‌مؤسسه، به‌استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي‌مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه بين‌الملل تجارت ملي(سهامي‌خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. به‌شرح يادداشت توضيحي 1-1-13 صورتهاي‌مالي، مطالبات از شرکت کشت و صنعت و دامپروري پارس به‌مبلغ 89.912 ميليون‌ريال، شامل يک فقره چک سررسيد گذشته به‌مبلغ 48.000 ميليون‌ريال، دو فقره چک به‌مبلغ 19.548 ميليون‌ريال به سررسيد 31/4/99 و مبلغ 22.364 ميليون‌ريال مربوط به مانده طلب واردات بذر در سال 1397 و خسارت عدم اجراي تعهدات قرارداد توسط خريدار مي‌باشد. شايان ذکر است اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند «مشروط» نشده‌است.

7. صورتهاي‌مالي سال منتهي‌به 29 اسفندماه 1397 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و درگزارش مورخ 10 ارديبهشت‌ماه 1398 آن‌مؤسسه، نسبت‌به صورتهاي‌مالي مزبور نظر «مشروط» اظهار شده‌است.

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت کامل سود سهام ظرف مهلت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رعايت نشده‌است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به‌اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. در معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده‌است. مضافا نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده‌است.
10. پيگيري و اقدامات شرکت در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 7 خردادماه 1398 صاحبان سهام از بابت موارد زير به نتيجه نرسيده‌است: وصول مطالبات از شرکتهاي بازرگاني مهرگان پليمر و بازرگاني نيکان. فروش سه‌دانگ ملک واقع در منطقه ملارد (طبقه‌بندي شده در سرفصل دارايي‌هاي غيرتجاري نگهداري‌شده براي فروش، از سال 1393).
11. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت توسعه بين‌الملل تجارت ملي (سهـامي‌خاص) موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگيهاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.
12. موجودي مواد و کالا به‌مبلغ 19.064 ميليون ريال (يادداشت 16 صورتهاي‌مالي) شامل حدود 165 تن مواد پلي آميد و پلي کربنات راکد از سال 1393 مي‌باشد که اقدامات انجام‌شده جهت واگذاري آنها، تاکنون به نتيجه قطعي منجر نشده‌است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان‌، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين‌مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. به استثناي عدم تعيين و معرفي شخص يا واحد مبارزه با پولشويي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.

24اردیبهشت1399
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه داريا روش Seyed Ali Shirazi [Sign]80110371399/03/18 13:42:28
مدير موسسه دارياروش Daryoush Aminnejad [Sign]8000901399/03/18 13:46:43