مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي - نماد: وتوسم

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/11/27  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/04/25 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)89584محمد عليزاده اصلعلي ابراهيم نژاد0793799740رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدارسرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار9229حسين علاقه مندانحسين علاقه مندان0058359036عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
مديريت توسعه نگاه پويامديريت توسعه نگاه پويا318437علي حسين زاده گوهريعلي حسين زاده گوهري0060991313عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
بانک ملي ايرانبانک ملي ايران60علي ابراهيم نژادفرهاد رمضان0056184948نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454حسين قاسميحسين قاسمي0062249533عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد