مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: با سلام به علت عدم تطابق فرم و فايل پيوستي و عدم تکميل بخشي از اطلاعات فرم اطلاعيه اوليه اطلاعيه منتشره اصلاح شد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت پتروشيمي داراب - نماد: داراب(شاراب)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/07/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1400/07/27 درمحل  شيراز – ابتداي بلوار مطهري – کوچه 6 – ساختمان کيميا –طبقه اول   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مجيد سوري10000 %
شرکت پتروشيمي فسا10000 %
شرکت پتروشيمي جهرم70428580.47 %
شرکت پتروشيمي فيروزآباد15988055710.66 %
شرکت مهد اميد آرين85438115156.96 %
جمع102130656668.09 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  روح اله ناصرزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود هراتيان نژادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منوچهر زارعي کنگر شاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جليل ايواني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مهد اميد آرين10103924207اصلیروح اله ناصرزاده0058793798رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت
پتروشيمي فيروز آباد10530430583اصلیاسحق رستگار4231704910عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي شيمي صنايع پتروشيمي
پتروشيمي جهرم10530411376اصلیمحمود هراتيان نژادي4591036790نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي صنايع مديريت سيستم ها و بهره ورزي
پتروشيمي فسا10530411380اصلیسلمان اخلاقي6099870334عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
مجيد سوري5989640031اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۸,۰۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۶۶,۵۴۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۶۶,۵۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۶۲,۰۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۰۰,۰۵۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۸۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۹۸,۲۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۹۳,۷۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خبر جنوب ، صمت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مهد اميد آرينحقوقیسهامی خاص10103924207اصلی
پتروشيمي فيروز آبادحقوقیسهامی خاص10530430583اصلی
پتروشيمي جهرمحقوقیسهامی عام10530411376اصلی
پتروشيمي فساحقوقیسهامی عام10530411380اصلی
مجيد سوريحقیقی5989640031اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 135 به صورت ناخالص
سایر موارد: