مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30شرکت بانک گردشگري - نماد: وگردش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/10/21 درمحل مرکز همايش هاي بين المللي رايزن واقع در تهران، نياوران، کاشانک، نرسيده به سه راه آجودانيه، شماره 210   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمد صادق طاهري ابرند آبادي150000 %
شرکت تنديس تجارت بامداد زاگرس (سهامي خاص)32767430.05 %
شرکت سرمايه گذاري ايران73925710.12 %
شرکت گروه توسعه سرمايه گذاري انتخاب495065000.83 %
شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان (سهامي خاص)1000000001.67 %
شرکت طرح سازه تنيان1500000002.5 %
شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان1515998202.53 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا1623000002.71 %
شرکت نماد افزون پاسارگاد (سهامي خاص)1640911382.73 %
شرکت توسعه اميد گرشگري (سهامي خاص)1990577043.32 %
ساير 2028000003.38 %
شرکت فراز عمران آريانا (سهامي خاص)2211283143.69 %
شرکت طلوع مرواريد کيش(سهامي خاص)2805093674.68 %
شرکت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان3000000005 %
شرکت گردشگري سفر خوش کام3000000005 %
شرکت تامين سرمايه نوين3000000005 %
شرکت تامين سرمايه امين3000000005 %
شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران3789750006.32 %
جمع327065215754.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد صادق طاهري ابرند آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين ثابتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان تابش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اصغر شيرعالي مال خليفه  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی: 1396/09/30   دوره: 12 ماهه و 0 روزه
به
سال مالی جدید:  1396/12/29   دوره: 3 ماهه و 0 روزه
تغییر یافت .