تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري سرو سودمند مدبران)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/13 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 11:00 مورخ 1399/02/13 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
  • سایر موارد
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما 9,900 99
هومن هرندیان 100 1
جمع10,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم رضا درخشان فر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علیرضا شایان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مریم رمضانیان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یونس جداری (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق مشاور سرمايه گذاري مدبران هما 14004780194
متولی صندوق حسابرسي شاخص انديشان حسابداران رسمي 10100573323
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ 14004363382
حسابرس صندوق حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران حسابداران رسمي 10100468600
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :
مادهشماره بندتبصرهموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
3501سایر موارد
  • --
در صورتی‌که دعوت کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولي و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشكيل جلسة مجمع و تصمیمات آن از درجة اعتبار ساقط است.
3702سایر موارد
  • --
مدير موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف يک‌هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدير خلاصة تصميمات را در روزنامة کثيرالانتشار و جزييات آن را با تفصيل در تارنماي صندوق منتشر مي‌کند، و به تشخيص سازمان در روزنامة رسمي کشور آگهي مي‌دهد.
38  سایر موارد
  • --
تصميمات مجمع در مورد تغيير مدير، بازارگردان، متولي و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. ساير تغييرات اساسنامه و اميدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت يك ماه از تاريخ انتشار خلاصة آن در روزنامة كثيرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند.
70  سایر موارد
  • --
بندهای 1، 3، 4 و 5 فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامۀ کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند.
سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم رضا درخشان فر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.