مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) - نماد: بفجر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/09/25  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/11/08 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارسشرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس89243غلامعلي زال خاني بنه شرف آبادغلامعلي زال خاني بنه شرف آباد5268744844نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست
مبين انرژي خليج فارسمبين انرژي خليج فارس10320055865عليرضا خداکرميعليرضا خداکرمي0056014201رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت مالي
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي 89247مهدي فرزانهمهدي فرزانه2295199239عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي شيمي
شرکت پتروشيمي بندرامامشرکت پتروشيمي بندرامام6301فرزاد فارسيانيفرزاد فارسياني0041788958عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي صنايع
شرکت سرمايه گذاري عدالت استان مازندارنشرکت سرمايه گذاري عدالت استان مازندارن7042امين شعبانيمحمدرحمان گائيني 0386486999عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حقوق عمومي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
غلامعلي زال خاني بنه شرف آباد