مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت توسعه مولد نيروگاهي جهرم - نماد: بجهرم

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/02  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/06/17 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بانک تجارتبانک تجارت10100834460حسين آقامحمديحسين آقامحمدي0045846952نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
پترو اميد آسياپترو اميد آسيا10320170885علي صادقيبهزاد سلطاني3871365300عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
چاپ و نشر سپهچاپ و نشر سپه10101233336پيمان کنعانپيمان کنعان0681762454عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
مديريت انرژي اميد تابان هورمديريت انرژي اميد تابان هور10320688781علي حبيبيعلي حبيبي4323934297رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
بانک سپهبانک سپه10862064732علي اسماعيل زاده مقريعلي اسماعيل زاده مقري2060333482عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
پيمان کنعان