مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:نام سه تا از نماينده هاي حقوقي جديد که بايد نامشان را تکرار ميکرديم در فرم ها نماينده جديد ثبت نشده بود
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال - نماد: زمگسا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/12/14  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/01/26 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي 1983کامدين غنيکامدين غني0049903705رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس دامپروري
شرکت تليسه نمونه ( سهامي عام )شرکت تليسه نمونه ( سهامي عام )859مصطفي عباسيحسنعلي غلامپور باقري4989523334عضو هیئت مدیرهموظفليسانس حسابداري
شرکت گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارسشرکت گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس10760094603مسعود نيکدلمسعود نيکدل2754092420نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس کشاورزي
شرکت کشاورزي فجر اصفهانشرکت کشاورزي فجر اصفهان10861853202حسين نعمتيسيد امين موسوي آرا1375713051عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي دامپزشکي
پيوند تجارت آتيه ايرانيانپيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651حسين رفيع زادهحسين رفيع زاده0058324267عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس دامپروري