icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر
سرمایه ثبت شده:
675,000
نماد:
وتوس
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
701002
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر

1. ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌ مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان ‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند

3. بررسي سرفصل سرمايه گذاريها شرکت نشان ميدهد، به رغم رويه حسابداري اعلام شده بشرح يادداشت توضيحي شماره 2-4 صورت هاي مالي، استانداردهاي حسابداري در خصوص تهيه و ارايه صورت هاي مالي گروه با اعمال تعديلات مبتني بر " روش ارزش ويژه" بر اساس روش ياد شده در ارتباط با سرمايه گذاري در شرکت سرمايه گذاري عمراني توسعه شهري راهوند توس(سهامي خاص) رعايت نشده، ضمن آنکه با توجه به زياندهي شرکت فوق الذکر قابليت بازيافت کامل سرمايه گذاري شرکت اصلي براي اين موسسه محرز نگرديده است.
4. ماليات عملکرد سال 1386 واحد مورد گزارش بر مبناي برگ قطعي بمبلغ 917ر14 ميليون ريال مازاد بر ماليات ابرازي از سوي سازمان امور مالياتي ابلاغ که پس از پرداخت در سرفصل پيش پرداختها منظور گرديده و تا کنون نتيجه اعتراض شرکت به سازمان امور مالياتي در ديوان عدالت اداري مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق و در رعايت استانداردهاي حسابداري اصلاح حسابها ضروري بوده که در اين صورت سرفصل پيش پرداختها و سود انباشته ابتداي سال هريک بمبلغ 917ر14 ميليون ريال کاهش خواهد يافت.

5. ) براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 فوق، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي گروه و شرکت اصلي، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 1-16 صورت هاي مالي، مخارج برآوردي جهت تعيين بهاي تمام شده زمين هاي پروژه زکريا (سهم الشرکه شرکت از مشارکت با سازمان مسکن و شهرسازي خراسان) شامل مبلغ 36 ميليارد ريال هزينه هاي بيمه، عوارض و حق الزحمه وکلا بوده که مبلغ به حساب گرفته شده بابت حق الزحمه وکلا کمتر از مبلغ مورد مطالبه از سوي وکلا بوده که اين موضوع با اعتراض صورت گرفته از سوي آنها در حال بررسي مي باشد و تعيين مبلغ قطعي آن منوط به توافق نهايي في ما بين خواهد بود نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است
7. ) بشرح يادداشت هاي توضيحي 3-1-6 و4-1-6 صورتهاي مالي، تعيين سهم الشرکه قطعي واحد مورد گزارش از اراضي پروژه آبشار (طبق قرارداد با آستان قدس رضوي معادل 25 درصد اراضي آماده سازي شده تعيين گرديده) عليرغم اجراي بيش از 90 درصد از عمليات پروژه مذکور، بدليل حذف آماده سازي بخشي از زمين پروژه (زمين روستاي چشمه پونه) منوط به توافقات آتي با آستان قدس رضوي گرديده و همچنين ما به ازاء دريافتني از بابت مخارج مازاد انجام شده از سال 1386 تاکنون در رابطه با اراضي پروژه ذکريا (موضوع قرارداد مشارکت با سازمان مسکن و شهرسازي خراسان) که از سوي هيات کارشناسي رسمي به مبلغ 30 ميليارد ريال به ماخذ قيمت پايه سال 1386، تعيين گرديده منوط به توافقات آتي با سازمان مسکن و شهرسازي خراسان گرديده است. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است

8. مفاد قرارداد في مابين شرکت مسکن سازان ثامن با واحد مورد گزارش (منعقده در سال 1390) در خصوص ساخت پروژه آسمان که تملک کليه قطعات زمين پروژه آسمان به مساحت 6،900 مترمربع در مدت 18 ماه در تعهد شرکت توس گستر قرار گرفته (در صورتجلسه مورخ 06/08/1391 بين دو شرکت تملک املاک باقيمانده در تعهد شرکت توس گستر و با مسوليت شهرداري ثامن و شرکت مسکن سازان قرار گرفته) تاکنون به دليل عدم تملک 4 قطعه از عرصه، پروژه مذکور اجرايي نشده و همچنين عليرغم انعقاد قرارداد کارگزاري فروش با اشخاص حقيقي و حقوقي، اقدامات شرکت جهت فروش يا تبديل املاک پروژه عدالت، شايسته، مسعود و زمين مربوط به شرکت آرمان گستر هشتم اطلس (عمدتا ناشي از شرايط بازار) به نتيجه موثري نرسيده است
9. اقدامات انجام شده از سوي شرکت جهت وصول مبلغ 5/80 ميليارد ريال از اسناد دريافتني سررسيد گذشته (بشرح يادداشت توضيحي 3-1-5 صورتهاي مالي) مربوط به فروش برخي املاک در سنوات قبل(قابل ذکر آنکه تا اين تاريخ بدليل عدم وصول مطالبات مذکور سند مالکيت اراضي فوق بنام ذينفعان انتقال نيافته) به نتيجه قطعي نرسيده است.
10. مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور، در رابطه با مفاد بند 7 ماده 7 دستورالعمل مذکور درخصوص افشاء بموقع اظهارنظر حسابرسي در خصوص پيش بيني عملکرد شرکت بر اساس عملکرد واقعي براي 6 ماهه اول سال در مهلت مقرر و همچنين مفاد ماده 10 دستورالعمل مذکور در ارتباط با ارائه صورتجلسه مجمع عمومي جهت ثبت در مرجع ثبت شرکتها ظرف مهلت مقرر و افشاء صورتجلسه ثبت شده مجمع عمومي در مرجع ثبت شرکتها و ¬پرداخت سود¬ سهام مربوط به سنوات قبل¬ سهامداران رعايت نشده است. ¬

11خرداد1396
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه دايا رهيافت Hamid Khadem [Sign]9421941396/03/13 15:09:33
شريک موسسه دايا رهيافت Seyed khezrollah Valizadeh [Sign] 1396/03/13 15:14:45
مدير موسسه دايا رهيافت Mehdi Savadloo [Sign]8004011396/03/13 15:27:57