مشخصات
امضا کنندگان: [ Abdolmajid Niknam Jahromi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سيمان خوزستان - نماد: سخوز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1396/03/06 درمحل  سالن آمفي تئاتر شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري واقع درتهران - خيابان مطهري -بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني -شماره 334   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان شرق240118023.69 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين280672074.32 %
شرکت سيمان آبيک301266864.63 %
شرکت عمران و توسعه شاهد330000795.08 %
شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير349485965.38 %
ساير630481379.7 %
شرکت سيمان سپاهان9442763714.53 %
شرکت سيمان فارس و خوزستان29187542344.9 %
جمع59950556792.23 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد ابراهيم مهدويان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ژيلا سماواتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بيژن جواهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منوچهر قائمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سيمان فارس12240اصلیسيروس يوسفي شيوياري0050349589نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس مهندسي برق
شرکت سيمان فارس و خوزستان4081اصلیبيژن جواهري0050943804رئیس هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس حسابداري
شرکت توسعه سرمايه غدير135658اصلیهمايون آزادي نائيني2295117992عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مهندسي برق
گچ ماشيي فارس7461اصلیسيد محمد ميرشفيعي0052412466عضو هیئت مدیرهموظف ليسانس مهندسي مکانيک
شرکت سيمان آبيک198702اصلیعبدالمجيد نيک نام جهرمي2470729351عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت اجرايي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۷۷,۹۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۷۱,۶۲۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۷۱,۶۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۹۹,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷۱,۸۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۴۹,۸۱۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴۹,۸۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۹,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳۰,۳۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰
سرمایه
۶۵۰,۰۰۰
ديلمي پور و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,500,000 13,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,600 500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه