مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Rostami [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت خوراک دام پارس - نماد: غدام

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1394/12/24  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/02/24 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثرشرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر47991محمد رستميمحمد رستمي0059066784عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
بيمارستان خيريه رحيميان بيمارستان خيريه رحيميان 11111علي رحيميان اصفهاني علي رحيميان اصفهاني 0037930532نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 23206اصغر تفضلي هرندي اصغر تفضلي هرندي 1282233890عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سازمان اقتصادي کوثرسازمان اقتصادي کوثر479910محسن رحيميايوب لکي3780426676عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان 4506امير شاه حسينيامير شاه حسيني0032286767رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمد رستمي