مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Reza Moradi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت پخش البرز - نماد: پخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/03/17 درمحل  تهران - خيابان 16 آذر -دانشگاه تهران - ساختمان دانشکده داروسازي - سالن رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
البرزدارو14980 %
ايران دارو14980 %
توليددارو14980 %
گروه داروئي سبحان 17310 %
سرمايه گذاري اعتلاء البرز307850.01 %
ساير7585600.15 %
شرکت سرمايه گذاري البرز (سهامي عام )44537050985.65 %
جمع44616607985.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضواني فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشيد مرادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي ميرزا کوچک شيرازي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد همت آبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت البرزدارو (سهامي عام)25828سهامی عاماصلیعقيل آرين نژاد فيض آبادي6519696390رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت ايران دارو (سهامي عام)9489سهامی عاماصلیمحمدرضامرادي0066830494عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت گروه داروئي سبحان (سهامي عام)25673سهامی عاماصلیمحمداميري2948858003عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري البرز (سهامي عام)11168سهامی عاماصلیاحمددرخشنده1229454152نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز(سهامي عام)70764سهامی عاماصلیحميدرضا افخمي ستوده0033987289عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۷۵,۳۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۱۸,۵۹۵
تعدیلات سنواتی
(۶۶,۲۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۵۲,۳۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۲,۳۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۴۷,۶۴۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۴۲,۶۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۶,۶۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۵۲۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت البرزدارو (سهامي عام)حقوقیسهامی عام25828اصلی
شرکت ايران دارو (سهامي عام)حقوقیسهامی عام9489اصلی
شرکت گروه داروئي سبحان (سهامي عام)حقوقیسهامی عام25673اصلی
شرکت سرمايه گذاري البرز (سهامي عام)حقوقیسهامی عام11168اصلی
شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز(سهامي عام)حقوقیسهامی عام70764اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 8,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,667 2,667 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت بدون دخالت نماينده اشخاص ذينفع در راي گيري ، تصويب و تنفيذ شد.