icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
گروه صنعتي بارز
سرمایه ثبت شده:
2,526,500
نماد:
پکرمان
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
251105
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/01/31
سال مالی منتهی به:
1400/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد