مشخصات
امضا کنندگان: [ Hamid Esmaeili [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت ايرکا پارت صنعت (کاربراتور ايران) - نماد: خکار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 1396/04/26 درمحل  تهران - خيابان سهروردي شمالي - خيابان زينالي شرقي - پلاک 31 - هتل آپارتمان ونوس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اصغر بديعي گورتي44564431 %
علي بديعي گورتي44600001 %
محمدجواد براتي46712201.04 %
مهران تملي70965601.59 %
وجاهت بيضايي محمدآبادي78445731.75 %
اصغر طهوري191792994.29 %
آقاي احمد شريفي 277348526.2 %
ساير سهامداران 296856596.63 %
بهرام بيضايي5213841211.65 %
شرکت ايرکا پارت پويا(مهر اسپند پويا)5663899912.66 %
عبدالرضا خسروي حقيقي6283078414.04 %
جمع27673680161.84 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد جواد براتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهرام بيضايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد اسماعيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالرضا خسروي حقيقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بهرام بيضايي1284475980اصلیرئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
محمد جواد براتي1219224065اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بهروز بيضايي محمدآبادي1288574721اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
محمدرضاآقامحمدکلاهدوز0042201632علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
احمد شريفي4609333450اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت ايرکا پارت پويا(سهامي خاص)1010325840اصلیحميد اسمعيلي5599057232عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهران تملي4839401251علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۰,۸۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۹,۳۶۹
تعدیلات سنواتی
(۸,۳۳۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۱,۰۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۳۱۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۵,۷۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۶,۵۶۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۱۲۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۴,۴۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۳۷۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۹,۰۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲
سرمایه
۴۴۷,۴۸۷
آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   عامر مشاور تهران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  0 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بهرام بيضاييحقیقی1284475980اصلی
محمد جواد براتيحقیقی1219224065اصلی
بهروز بيضايي محمدآباديحقیقی1288574721اصلی
محمدرضاآقامحمدکلاهدوزحقیقی0042201632علی‌البدل
احمد شريفيحقیقی4609333450اصلی
شرکت ايرکا پارت پويا(سهامي خاص)حقوقی1010325840اصلی
مهران تمليحقیقی4839401251علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 159 150 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع 129 قانون تجارت نيز مورد تصويب قرار گرفت