مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان - نماد: وآذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1398/10/30 درمحل  تبريز-خ شهيد بهشتي - پلاک 282 - ساختمان عمران جلفا - طبقه دوم   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران569510.06 %
جمع569510.06 %