مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه حافظ - نماد: وحافظ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  خيابان خالد اسلامبولي (وزراء)،خيابان بيست و نهم، پلاک 26   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت يکتا سرآمد گيتي20439291.68 %
ساير سهامداران21759301.78 %
شرکت ره پويان تجارت يوتاب (سهامي خاص)35001002.87 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين (سهامي عام)35567012.92 %
شرکت گروه توسعه بازار کيميا (سهامي خاص)36739003.01 %
شرکت سرمايه گذاري سهم نگر پويا (سهامي خاص)50709244.16 %
جمع2002148416.41 %