مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار - نماد: کمرجان(ذکمرجان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1398/11/08 درمحل  باشگاه بانک سپه به نشاني: تهران – خيابان استاد مطهري، نرسيده به خيابان دکتر شريعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد17500 %
شرکت سرمايه گذاري سپه35000.01 %
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه43490.01 %
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد175000.03 %
سايرين7981281.14 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد3567410950.96 %
جمع3649933652.14 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد جمالي حسن جاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شهرام بابالويان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غزاله تيما  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد فدائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد183650اصلیمجيد فدايي0036663514عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري سپه 85207اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه 67840اصلیمصطفي رقيمي2161392263رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد369788اصلیمحمدرضا اميني2121318348عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179اصلیکيانوش قلاوند1930901062نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۵,۱۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰,۷۳۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰,۷۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۱۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۰,۲۴۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۲۵۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸,۹۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۴,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۴۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
سرمایه
۷۰,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 160 700 به صورت ناخالص
سایر موارد:
-