مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا - نماد: خکمک
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 درمحل کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج،شرکت پارس خودرو،سالن رمضان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد