مشخصات
امضا کنندگان: [ Abbas Sahragard [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/08/30 شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن - نماد: وتبار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/12/19 درمحل  کارخانه اسيد سيتريک کشت وصنعت جوين واقع در شهرستان جوين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/08/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت رزمندگان خراسان374480.04 %
شرکت کشاورزي برکت جوين91729188.74 %
شرکت کشت و صنعت جوين2535217824.14 %
اشخاص حقيقي (ايثارگران)7043745667.08 %
جمع105000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اکبر رمضاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا خندان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد عجمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت کشت و صنعت جوين95سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت کشاورزي برکت جوين78سهامی خاصاصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
علي اکبر رمضاني5629860941اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
احمد بيرق شمشير0871115522اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمد طيراني بهتري0938406906اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/08/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/08/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۷۱,۴۳۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۵,۳۵۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۵,۳۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۴,۸۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۴۱۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۴۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۴۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶۸۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰۵,۰۰۰
دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 1,500,000 2,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 300,000,000 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع به آقاي علي اصغر فرزانه وکالت داد تا اين صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري به ثبت رسانده و ذيل دفاتر را امضاء نمايد.