مشخصات
امضا کنندگان: [ Ahmad Reza Bagheri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده - نماد: کصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  محل استان فارس- شهرستان آباده- خيابان امام خميني(ره) – کوچه حضرت ابوالفضل (ع) - هيئت حضرت ابوالفضل (ع) پلاک 26   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2275828418.97 %
شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده3893975932.45 %
جمع6169804351.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي پورپاکار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن رضانيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا فرخي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهين رعيتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
تهيه توليد خاک نسوز استقلال آباده1053009361سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
داريوش نادري2410841902اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
تيمور شيرازي2410512100اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
حيدر تصديقي2411405693اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
احمد رضا باقري2410989985اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس معدن
مجيد صداقت کيش1289731683اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳,۵۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲,۷۵۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲,۷۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲,۷۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹,۲۵۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۲۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹,۲۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۲۰,۰۰۰
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايساتيس محاسب کوير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
کيهان ، خبر جنوب


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
تهيه توليد خاک نسوز استقلال آبادهحقوقیسهامی عام1053009361اصلی
داريوش نادريحقیقی2410841902اصلی
احمد رضا باقريحقیقی2410989985اصلی
عليرضا رمضانيانحقیقی2410909515علی‌البدل
شرکت کاميون داران خود رانندهحقوقیسهامی خاص103اصلی
راحله رستميحقیقی5139931508اصلی
هادي سليميحقیقی2410877427علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 1,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع هيچگونه پاداشي براي اعضاء هيئت مديره مصوب نکرد.