مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک) - نماد: شاراک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/04/14 درمحل  محل دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان وليعصر، بالاتر از ميرداماد، تابان غربي، شماره 68   برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به نهايي نشدن گزارش حسابرس و بازرس قانوني درخصوص صورت هاي مالي و عدم ارائه آن مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 10:00 روز دوشنبه تاریخ 1399/04/16 و در محل شرکت واقع در تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ميرداماد، کوچه تابان غربي، پلاک 68 برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات مديريت سرمايه مدار132340 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي140977050.17 %
صندوق بازنشستگي کشوري127206588015.77 %
شرکت سرمايه گذاري نفت ،گاز و پتروشيمي تامين134401223216.67 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي404210859450.13 %
جمع667229764582.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس باباگل زاده کشتلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا توکلي بنيزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نرگس يزدانيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي اکبري  به‌عنوان منشی مجمع .