icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
رايان هم افزا
سرمایه ثبت شده:
200,000
نماد:
رافزا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
722010
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/06/31
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرح خدمات یا فروش قراردادها درآمد شناسایی شده توضیحات
تاریخ عقد قرارداد مدت قرارداد (ماه) درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به 1399/05/31 اصلاحات درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به 1399/05/31-اصلاح شده درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1399/06/31 درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به 1399/06/31 درامد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به 1398/12/29
17251سامانه مديريت سبدگرداني۱۳۹۹/۰۱/۰۱۱۲۰۰۴,۵۹۳(۱,۶۰۴)۲,۹۸۹۵۷۶۳,۵۶۵۵,۰۰۳ 
17249ساير خدمات۱۳۹۹/۰۱/۰۱۱۲۰۰۱۸,۷۵۸(۱۶,۷۸۲)۱,۹۷۶۴۸۳۲,۴۵۹۴۸۳ 
17250سامانه جامع خدمات کارگزاري۱۳۹۹/۰۱/۰۱۱۲۰۰۶۶۲,۶۴۶۱۶,۷۸۲۶۷۹,۴۲۸۱۸۶,۹۵۹۸۶۶,۳۸۷۴۶۶,۱۰۶ 
17252سامانه مديريت صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک ۱۳۹۹/۰۱/۰۱۱۲۰۰۴۹,۳۹۲۰۴۹,۳۹۲۸,۵۴۰۵۷,۹۳۲۹۱,۹۷۷ 
-1جمع ۰۰۰۷۳۵,۳۸۹(۱,۶۰۴)۷۳۳,۷۸۵۱۹۶,۵۵۸۹۳۰,۳۴۳۵۶۳,۵۶۹ 
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
اصلاحات کارگزاري و ساير خدمات مربوط به تغيير کد درآمدي مي باشد. اصلاح سبد گرداني بابت عدم امکان صدور فاکتور براي شرکت سبد گردان هدف مي باشد.
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/06/31
مبالغ ارائه شده براي عملکرد ماه شهريور بصورت خالص و پس از کسر جرائم مربوطه مي باشد.
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31
فاکتورهاي خدمات ارائه شده در پايان هر فصل براي مشتريان صادر مي گردد.