icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
صنايع پتروشيمي گلستان
سرمایه ثبت شده:
473,000
نماد:
شستان
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
241166
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره صنايع پتروشيمي گلستان

1. ترازنامه صنايع پتروشيمي گلستان (سهامي عام)- در مرحله قبل از بهره برداري در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد شرکت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 17 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 3 و 4، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. اسناد دريافتني کوتاه مدت و بلند مدت (يادداشتهاي 1-4 و 2-4 توضيحي) به مبلغ 4/439 ميليارد ريال ، مربوط به مطالبات از شرکت پترو دشت گلستان ( بابت فروش اموال در سال 1394 ) مي¬باشد، که مبلغ 192ميليارد ريال آن در سررسيد اوليه 12/4/1395 وصول نشده و بر اساس توافق فيمابين، سررسيد آن تا تاريخ 31/1/1397 تمديد گرديده ومبلغ 192 ميليارد ريال نيز که سررسيد آن 12/4/1396 مي باشد، نيز تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول در نيامده است. ضمنا اداره کل منابع طبيعي و آبخيز داري استان گلستان نيز ادعائي مبني بر تمليک 3.608 متر مربع از مساحت 31.168 مترمربع اراضي فروخته شده فوق (به عنوان اراضي ملي) در دادگاه عمومي شهرستان گرگان مطرح نموده که پرونده در جريان مي باشد. با توجه به عدم ايفاي تعهدات خريدار، قابليت بازيافت تمامي طلب مزبور و اثرات احتمالي ناشي از آن و نيز دعاوي مطروحه برصورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
4. قابليت بازيافت مبلغ 1.955 ميليارد ريال هزينه هاي انجام شده جهت طرح در دست اجرا احداث کارخانه توليد اوره وآمونياک و پيش پرداختهاي سرمايه اي مربوط (موضوع يادداشتهاي 3-8 و 4-8 توضيحي) که عمليات اجرائي ساخت آن در سنوات اخير متوقف بوده براي اين موسسه محرز نمي باشد، ضمنا تاييديه درخواستي بابت پيش پرداختهاي سرمايه اي (عمدتا مربوط به سال 1387) واصل نشده و مستنداتي مبني بر امکان اجراي موضوع قراردادهاي منعقده با شرکتهاي زيمنس آلمان، استامي کربن هلند و آمونيا کازاله سوئيس با شرايط سابق براي اين موسسه محرز نمي باشد .
5. ساير حسابهاي پرداختني شامل مبلغ 2/23 ميليارد ريال بدهي سنواتي به شرکت مهندسي همپا بابت موافقتنامه عمليات زود هنگام قرارداد احداث مجتمع کارخانجات توليد اوره و آمونياک (EPCC) در سنوات قبل مي باشد،که به علت ادعاي پيمانکار مبني بر عدم پرداخت کليه مطالبات ناشي از قرارداد مزبور، منجر به طرح دعواي حقوقي گرديده است. براساس بند 6 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مورخ 10/6/1395، به موجب اجراييه مورخ 4/5/1394 شعبه 27 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني، شرکت محکوم به پرداخت 302 ميليارد ريال گرديده که با مبالغ ثبت شده در دفاتر داراي مغايرتي به مبلغ 37 ميليارد ريال ميباشد که به دليل اعتراض شرکت ثبتي از اين بابت به عمل نيامده است. تا تاريخ اين گزارش راي دادگاه و تائيديه درخواستي از شرکت همپا واصل نگرديده است. تعيين اثرات ناشي از مبلغ قطعي بدهي فوق و هزينه هاي مالي مترتب بر آن منوط به دستيابي به اطلاعات تکميلي و نظر نهايي مقامات قانوني در اين زمينه مي باشد.
6. تا تاريخ اين گزارش صورت تطبيق با شرکت ملي صنايع پتروشيمي (يادداشت 2-9 توضيحي) درخصوص مبلغ 1.358 ميليارد ريال مطالبات شرکت مزبور تهيه نشده، ضمن آنکه تائيديه درخواستي نيز واصل نگرديده و چگونگي تسويه بدهي مزبور مشخص نمي باشد. همچنين با توجه به اعتراض شرکت به نرخ بهره مندرج در قرارداد به شرح يادداشت 1-2-9 توضيحي، ذخيره اي بابت کارمزد تسهيلات مزبور معادل دو درصد در ماه نسبت به مانده بدهي تسهيلات به مبلغ 7/39 ميليارد ريال (معادل ارزي 996 هزار يورو به نرخ مبادله اي- جهت 6 ماهه اول سال 1396) در حسابها منظور نشده است. ضمن آنکه ذخيره بهره شناسايي شده در سنوات قبل معادل 584 ميليارد ريال به نرخ ارز مبادله اي هر يورو معادل 34.851 ريال) در حسابها ثبت بوده و تسعير نگرديده است. با توجه به موارد فوق اگرچه تعديل صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري است، اما تعيين مبلغ قطعي آن منوط به دريافت مدارک فوق و يا دستيابي به توافق نهايي با شرکت ملي صنايع پتروشيمي مي باشد.
7. مانده حساب دارائيهاي در جريان تکميل و پيش پرداختهاي سرمايه اي شامل هزينه هاي مالي، تسعير ارز و سربار تسهيمي دوره جاري و سنوات قبل مي باشد که بر خلاف استانداردهاي حسابداري پس از توقف پروژه به حساب دارائي در جريان منظور شده است.. نحوه عمل مزبور صحيح نبوده و در صورت اصلاح حسابها از اين بابت سرفصل دارائي هاي ثابت مشهود، سود انباشته در ابتداي دوره مالي مورد گزارش به ترتيب به مبالغ 2/217 و 135 ميليارد ريال کاهش و زيان دوره جاري به مبلغ 2/82 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.
8. استانداردهاي حسابداري درخصوص گزارش و افشا مناسب اطلاعات مالي در مواردي از قبيل مبالغ انباشته هزينه هاي انجام شده از ابتدا تا پايان دوره مالي مورد گزارش،ادعاي شرکت همپا،اسناد دريافتني، ادعاي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان گرگان درخصوص 3.608 مترمربع جزء اراضي ملي صورت نپذيرفته است.

9. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 5 الي 8 و همچنين آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 3 و 4 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

10. اظهارنظر اين موسسه درخصوص مفاد بندهاي 10 و 11 مشروط نگرديده است. عمليات اجرائي ساخت طرح در دست اجرا احداث کارخانه توليد اوره وآمونياک (موضوع يادداشتهاي 3-8 و 4-8 توضيحي) طي سنوات اخير متوقف بوده و عملا اقدامات محدودي درخصوص آن صورت پذيرفته و سرمايه گذاري انجام شده درخصوص پروژه مزبور به شرح يادداشت توضيحي مزبور مي باشد. لذا دستيابي به تداوم فعاليت شرکت منوط به گشايش اعتبارات اسنادي لازم جهت خريد تجهيزات ، تعيين تکليف قرارداد ليسانس و مهندسي اصولي طرح و تامين منابع مالي مي باشد. ضمنا با توجه به تاخير قابل توجه در اجراي پروژه، ضروري است هزينه هاي اجراي طرح و نيز اقتصادي بودن آن مجددا مورد بازبيني قرار گيرد.
11. با توجه به يادداشت 8 توضيحي، دارائيهاي ثابت مشهود در تاريخ ترازنامه فاقد پوشش بيمه اي در قبال خسارات احتمالي مي باشد.

12. تائيديه دريافتي از مديران شرکت و نيز صورتهاي مالي مورد گزارش به تائيد يکنفر از اعضاي هيات مديره (نماينده بانک صادرات ) نرسيده است.

13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: -ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي 3و6 ماهه حسابرسي نشده ظرف مهلت مقرر. -ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده ظرف مهلت مقرر

21اسفند1396
موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه حافظ گام Siveil Ahmadzadeh [Sign]8816161396/12/22 17:35:25
مدير موسسه حافظ گام Hossein Sheikhi [Sign]8004561396/12/22 17:39:27