مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت صنايع تجهيزات نفت - نماد: فنفت

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-079 مورخ 1400/05/13 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/05/31 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 440,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,200,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 760,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1400/06/20 لغایت تاریخ 1400/08/18  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
9426549732ملتميرداماد
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد