مشخصات
امضا کنندگان: [ Naser Tangestani Alinejad [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت پالايش نفت شيراز - نماد: شراز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  شيراز - خيابان زرهي - سالن اجتماعات شرکت گاز استان فارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران35825270.35 %
شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان305643532.97 %
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت41101944040 %
شرکت گسترش نفت وگاز پارسيان -سهامي عام-53737565052.3 %
جمع98254197095.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  قاسم منظري توکلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سلوي ياسايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  زهره لشکري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر تنگستاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان ( سهامي عام)302496سهامی عاماصلیشهرام حيدري4198504598عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مهندسي صنايع
شرکت خدمات مديريت هامون سپاهان ( سهامي خاص )424199سهامی خاصاصلیسيد جعفر علوي معلم0794694942عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت مالي
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان لرستان ( سهامي عام )5691سهامی عاماصلیعبدالرحيم شمس الديني2295883261نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مهندسي شيمي
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان اردبيل ( سهامي عام )6190سهامی عاماصلیعلي رضا امين6549531071عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس شيمي
شرکت بازرگاني و تجارت هامون سپاهان(سهامي خاص)448238سهامی خاصاصلیسيد محمد جعفر مرعشي شوشتري1755197608رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مباني مديريت توسعه

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۰۴۷,۴۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۴,۴۲۱
تعدیلات سنواتی
(۱,۲۹۸,۲۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۱۶۳,۷۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰,۸۲۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۱۹۴,۶۰۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۵۲,۸۰۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۸۴,۸۵۷)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۶۷,۹۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۷,۰۶۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۹۰,۸۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۹۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۵
سرمایه
۱,۰۲۷,۵۴۹
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خبر جنوب


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان ( سهامي عام)حقوقیسهامی عام302496اصلی
شرکت خدمات مديريت هامون سپاهان ( سهامي خاص )حقوقیسهامی خاص424199اصلی
شرکت بازرگاني و تجارت هامون سپاهان(سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص448238اصلی
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان آذربايجان شرقي ( سهامي عام )حقوقیسهامی عام20296اصلی
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان خوزستان ( سهامي عام )حقوقیسهامی عام25440اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 900 900 به صورت ناخالص
سایر موارد:
-