مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت البرز دارو - نماد: دالبر

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-080 مورخ 1398/09/19  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/27  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,860,000 میلیون ریال به‌مبلغ 2,200,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 340000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/07/15 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد