مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سيمان ايلام - نماد: سيلام

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-97A-064 مورخ 1397/09/20  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/05  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 412,500 میلیون ریال به‌مبلغ 1,200,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 787500 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/07/27 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد