icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ساختماني و شهرسازي واوان
سرمایه ثبت شده:
32,016
نماد:
وبملت12
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/10/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره ساختماني و شهرسازي واوان

1. 1-صورت وضعيت مالي شرکت ساختماني و شهرسازي واوان (سهامي خاص) به تاريخ 31 تيرماه 1399 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت ¬صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت¬ مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-بررسي¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. 4-توضيحات تفصيلي درخصوص آخرين وضعيت، چگونگي تحصيل و مشارکت در پروژه موسوم به مرواريد کيش با مخارج انباشته¬ به مبلغ حدود 128 ميليارد ريال و برآورد مخارج تکميل آن براساس مباني و مفروضات اوليه به ميزان 1,165 ميليارد ريال در يادداشت¬هاي توضيحي 1-1-15 الي 4-1-15 درج گرديده است. در اين خصوص و با عنايت به گزارش توجيهي فني، مالي و اقتصادي بازنگري شده و بودجه عملياتي سال مالي 1399 مصوب هيأت مديره شرکت و اقدامات انجام شده جهت صدور الحاقيه جهت ساخت و ساز پروژه، تحقق آخرين برنامه¬ها و مفروضات پيش بيني شده، با توجه به تأخير موجود در عمليات اجرايي تاکنون و به منظور جلوگيري از بروز جرائم احتمالي حداقل به مبلغ 547 ميليارد ريال و عدم النفع ناشي از نگهداشت اين پروژه (يادداشت توضيحي 1-1-15) منوط به دستيابي سريع و به موقع به منابع مورد نياز و انجام عمليات ساخت و ساز و پيش فروش پروژه خواهد بود.
5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 2-1-29، در سنوات قبل و به موجب تفاهم نامه شماره 44584 مورخ 21/5/1388 فيمابين شهرداري اسلامشهر و شرکت، 125 هزار متر مربع از اراضي شهرک واوان در ازاي دريافت 190 هزار متر مربع تراکم ساختماني به شهرداري مذکور واگذار که 135 هزار مترمربع از تراکم متعلقه اخير با توافق اداره کل مسکن و شهرسازي استان تهران به پروژه 10 هکتاري مسکن مهر تخصيص و 7,140 مترمربع تراکم تجاري و رفع مغايرت¬هاي موجود با طرح تفضيلي و اخذ مجوز ماده 5 به پروژه زمين تجاري مريم تخصيص يافته است. در اين رابطه و اگرچه زمين مزبور در سال مالي قبل واگذار و کليه مسئوليت¬هاي پيگيري پروانه ساختماني توسط خريدار تقبل گرديده، وليکن حل و فصل موضوع ادعاي قبلي شهرداري در چارچوب تفاهم نامه يادشده درخصوص انتقال سرانه¬هاي فاز قديم شهرک واوان در قبال تراکم ساخت، منوط به توافقات قطعي آتي با شهرداري مي¬باشد.
6. 6-توضيحات مربوط به وضعيت مازاد مبالغ مطالبه شده ماليات عملکرد سالهاي 1394 و 1395 و ماليات حقوق سال 1395 نسبت به مبالغ پرداختي و ذخاير موجود در حسابها جمعا به مبلغ 3,295 ميليون ريال و پيگيريها و اقدامات و اعتراضات بعمل آمده توسط شرکت دراين خصوص در يادداشت¬هاي توضيحي 23 و 4-1-22 منعکس مي¬باشد. همچنين ماليات عملکرد سال مالي 1398 و حق بيمه¬هاي تکليفي سال مالي قبل توسط مقامات ذيصلاح مورد رسيدگي قرار نگرفته است. در اين شرايط تعيين مبلغ قطعي مازاد بر مبالغ منظور شده در حسابها منوط به انجام و خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع ذيربط مي¬باشد.
7. 7-طبق مفاد يادداشت توضيحي 1-2-15، سرقفلي 77 باب واحد تجاري واقع در شهرک واوان در سنوات قبل واگذار گرديده و فقط انتقال مالکيت تعداد 60 باب از اين واحدها به خريداران به مبلغ 15,335 ميليون ريال انجام پذيرفته است. دراين راستا پيگيري جهت انتقال مالکيت 17 واحد باقيمانده براساس مبلغ کارشناسي و فراخوان و دعوت از کسبه منطقه در دستور کار هيأت مديره قرار گرفته که اعمال هرگونه تعديل در حسابها دراين رابطه در زمان قطعيت موضوع و توافق نهايي با خريداران انجام مي¬پذيرد.
8. 8-توضيحات مربوط به وضعيت اراضي تحت تصرف شرکت گاز استان تهران و شرکت مخابرات در شهرک واوان در يادداشت¬هاي توضيحي 1-3-15 و 4-3-15 انعکاس يافته است. باتوجه به پيگيريها و اقدامات حقوقي و قضايي بعمل آمده درارتباط با املاک مزبور، تعيين وضعيت قطعي و نهايي بازيافت يا امکان تصرف مجدد آنها منوط به صدور رأي مراجع ذيصلاح قانوني به نفع شرکت است.

9. 9-به شرح يادداشت¬ توضيحي 2-1-22، مانده بدهي به شرکت گروه مالي ملت (سهامدار اصلي) بالغ بر حدود 175 ميليارد ريال بوده که عمدتا مربوط به انتقال بهاي خريد ساختمان نياوران در اسفند 1396 از شرکت ساختماني و خدمات نوساز در چارچوب روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه مي¬باشد که هنوز تسويه و پرداخت نگرديده است. اتخاذ تمهيدات لازم جهت تعيين تکليف نحوه و زمان تسويه بدهي¬مزبور ضرورت دارد.
10. 10-به شرح قسمت اخير يادداشت توضيحي 2-2-15، طبق بيمه نامه موجود تعداد 10 واحد از مجتمع مسکوني کوه سامان (نياوران) تا سقف 100 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه¬اي مي¬باشد. باتوجه به افزايش سطح عمومي قيمتها، پوشش بيمه¬اي براي تعداد 5 واحد باقيمانده کافي به نظر نمي¬رسد.
11. 11-تا تاريخ اين گزارش بخشي عمده¬اي از تکاليف مقرر سررسيد شده در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 12/12/1398، درخصوص بندهاي (4) الي (9) اين گزارش و ارائه زمان بندي و کنترل پروژه کيش (CPM) در مقاطع سه ماهه پس از طرح و بررسي در هيأت مديره و ارسال به سهامدار اصلي، با توجه به ماهيت اين قبيل تکاليف هنوز به نتيجه قطعي و نهايي منجر نشده است.

01شهریور1399
موسسه حسابرسي بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهمند Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign]8715811399/07/22 15:54:21
مدير موسسه بهمند Hooman Hoshi [Sign]8715731399/07/22 16:07:25