مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سيمان هگمتان - نماد: سهگمت

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-054 مورخ 1399/04/24  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/20  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 502,900 میلیون ریال به‌مبلغ 728,789 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 225889 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1400/01/26 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد