مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت داروسازي امين - نماد: دامين
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل
بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1400/03/22  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1400/03/25 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی آیا در بیش از یک شرکت عضو موظف می باشد؟ آیا در بیش از 3 شرکت عضو غیر موظف می باشد؟
داروسازي کوثرداروسازي کوثر10100634702برديا فرزام فربرديا فرزام فر0055173772رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیرخیر
پارس داروپارس دارو10100336986کيوان مرآتيکيوان مرآتي0490351956عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیرخیر
اعلا نيرواعلا نيرو10101320720محمدمهدي حقوقيمحمدمهدي حقوقي1199125636نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیرخیر
مديريت توسعه سپند فردامديريت توسعه سپند فردا10320303684علي قائمي طهرانيمحمد سلطاني رضائي راد0063874032عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیرخیر
پردازش اطلاعات يگانه امروزپردازش اطلاعات يگانه امروز14005874940سيدمحمد ساداتسيدمحمد سادات1281743021عضو هیئت مدیره موظفخیرخیر


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مقطع
تحصیلی
رشته
تحصیلی
محمدمهدي حقوقي 1199125636