مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر افزايش سرمايه شرکت به استحضار می رساند پيرو صورتجلسه پيوست مورخ 1399/08/10 با حضور سهامداران عمده شرکت صنايع آذراب آقايان داريوش زلقي مدير عامل صندوق رفاه و تامين آتيه کارکنان بانک کشاورزي دارنده 26.2 درصد سهام شرکت صنايع آذراب و آقاي عبدالرضا شيرالي دارنده و نماينده سهامداران حقيقي با مالکيت حدود 12 درصد سهام شرکت صنايع آذرآب به منظور کمک به رفع مشکلات سهامداران خرد شرکت تشکيل و در موارد زير توافق و مقرر شد رسماً از هيئت مديره شرکت خواسته شود که اقدامات زير را با جديت دنبال کنند. 1) هيئت مديره شرکت پيگيري لازم براي بازگشايي نماد شرکت در اسرع وقت بعمل آورد. 2)سهامداران امضاء کننده اين صورتجلسه موافقت کامل خود را با افزايش سرمايه از محل تجديدارزيابي زمين و ساختمان شرکت طبق کارشناسي بعمل آمده توسط کارشناسان رسمي قوه قضاييه و همچنين از محل سود انباشته به مبلغ 615 ميليارد ريال اعلام و پشتيباني کامل خود را از اين افزايش سرمايه اعلام و از هيئت مديره شرکت مي خواهند که با ارائه گزارش توجيهي و اخذ تأييد حسابرس مستقل اين امر را در اسرع وقت نهايي کنند. 3)با توجه به ملاحظات سهامداران عمده در حال حاضر در مورد افزايش سرمايه از محل آورده نقدي سهامداران موافقت حاصل نشد. هيئت مديره شرکت در صورت وجود توجيهات لازم با هماهنگي قبلي با سهامداران عمده و با در نظر گرفتن ملاحظات آنان گزارش توجيهي براي افزايش سرمايه از محل آورده نقدي را پس از گرفتن موافقت يک يا چند شرکت تأمين سرمايه و حصول اطمينان از تعهد پذيره نويسي از سوي آنها به سهامداران عمده ارائه کنند.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.