مشخصات
امضا کنندگان: [ Seyed Hossein Ahmadi Soleimani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت مجتمع فولاد خراسان - نماد: فخاس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/03/04 درمحل  مشهد - خيابان امام رضا - ميدان بسيج - هتل بين المللي قصر طلائي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران20920870.03 %
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد115516890814.44 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات233198880229.15 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير411524013651.44 %
جمع760448993395.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ياور مير عباسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس بابا گل زاده کشتلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا کلائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسين احمدي سليماني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات119869اصلیسيدعبدالحميدثمره هاشمي شجره2992028991عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير18135اصلیسيد حسين احمدي سليماني6449116072عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد9511اصلیمحمد افخمي مغني پور0054458544نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت ارزش آفرينان صبا208567اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري ارشک 239306اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۸۰,۹۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۷۳۱,۹۳۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۷۳۱,۹۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۲۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۹۱,۹۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۴۷۲,۹۲۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۹,۰۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۴۲۳,۸۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴۳,۸۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۶۰
سرمایه
۸,۰۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتحقوقی119869اصلی
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشايرحقوقی18135اصلی
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولادحقوقی9511اصلی
شرکت ارزش آفرينان صباحقوقی208567اصلی
شرکت سرمايه گذاري ارشک حقوقی239306اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,333,333 16,666,666   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,222 3,411 به صورت ناخالص
سایر موارد:
م.ن