icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
داروسازي آوه سينا
سرمایه ثبت شده:
480,000
نماد:
داوه
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
432312
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/05/31
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد