icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
مهندسي مرآت پولاد
سرمایه ثبت شده:
125,970
نماد:
تپولا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
749001
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۳۳۰ ۶۹۸ (۵۳) پرداختنی‌های تجاری ۱۶۷,۴۰۳ ۱۶۹,۷۱۷ (۱)
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های غیرتجاری ۲۲۸,۴۳۵ ۲۰۴,۶۱۴ ۱۲
دریافتنی‌‌های تجاری ۵۱,۴۵۷ ۵۰,۳۵۳ ۲ مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۲۶۸,۰۰۶ ۲۵۰,۲۳۸ ۷ سود سهام پرداختنی ۸,۰۲۸ ۸,۰۲۸ ۰
موجودی مواد و کالا ۱۳۷,۳۶۵ ۱۳۶,۹۵۲ ۰ تسهیلات مالی ۶۴,۱۷۶ ۶۵,۸۶۷ (۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۹,۸۲۲ ۱۲,۶۳۴ (۲۲) ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۵۳,۴۱۵ ۴۷,۵۵۳ ۱۲
جمع دارایی‌های جاری ۴۶۶,۹۸۰ ۴۵۰,۸۷۵ ۴ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۵۲۱,۴۵۷ ۴۹۵,۷۷۹ ۵
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۵۹۶ ۵۹۶ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۶,۴۵۹ ۶,۴۵۹ ۰
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۲,۴۱۶ ۲,۴۳۵ (۱) تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۲۱,۸۶۹ ۲۲,۱۷۷ (۱) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲,۷۲۲ ۲,۲۹۸ ۱۸
سایر دارایی‌ها ۱۵,۲۲۶ ۱۲,۴۴۴ ۲۲ جمع بدهی‌های غیرجاری ۹,۱۸۱ ۸,۷۵۷ ۵
جمع دارایی‌های غیرجاری ۴۰,۱۰۷ ۳۷,۶۵۲ ۷ جمع بدهی‌ها ۵۳۰,۶۳۸ ۵۰۴,۵۳۶ ۵
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۲۵,۹۷۰ ۱۲۵,۹۷۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۸,۸۷۳ ۸,۸۷۳ ۰
سایر اندوخته‌ها ۳۲۰ ۳۲۰ ۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۱۵۸,۷۱۴) (۱۵۱,۱۷۲) ۵
جمع حقوق صاحبان سهام (۲۳,۵۵۱) (۱۶,۰۰۹) ۴۷
جمع دارایی‌ها ۵۰۷,۰۸۷ ۴۸۸,۵۲۷ ۴ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۵۰۷,۰۸۷ ۴۸۸,۵۲۷ ۴