مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت موتوژن - نماد: بموتو

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/10/23  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/04/14 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت صنعتي بازرگاني غديرشرکت صنعتي بازرگاني غدير92104فريد انزليپيمان اخوان0061216372عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري آذر شرکت سرمايه گذاري آذر 267167کاظم اماني قديمفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري غدير شرکت سرمايه گذاري غدير 86180جواد نجم الدينفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غديرشرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير408192طاهر رحيميفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
غفور خرامهرغفور خرامهر0828843805فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف