icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت
سرمایه ثبت شده:
200,000
نماد:
زکشت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
014055
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۹,۹۱۶ ۳,۰۰۰ ۲۳۱ پرداختنی‌های تجاری ۲۲,۴۶۶ ۳۴,۹۶۲ (۳۶)
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۹,۷۰۵ ۱۵,۹۷۶ (۳۹) پرداختنی‌های غیرتجاری ۹۵,۹۶۱ ۴۷,۴۶۳ ۱۰۲
دریافتنی‌‌های تجاری ۱۶,۸۲۵ ۵۸,۰۰۹ (۷۱) مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۲,۷۷۲ ۱,۱۲۳ ۱۴۷ سود سهام پرداختنی ۲,۸۳۴ ۱۳ ۲۱,۷۰۰
موجودی مواد و کالا ۷۳,۸۹۳ ۴۶,۷۱۸ ۵۸ تسهیلات مالی ۴۶,۱۳۳ ۵۳,۶۰۵ (۱۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۷,۹۰۷ ۶,۵۰۶ ۲۲ ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۱۹,۵۹۰ ۹,۹۸۶ ۹۶ پیش‌دریافت‌های جاری ۵۰ ۲,۷۶۳ (۹۸)
جمع دارایی‌های جاری ۱۴۰,۶۰۸ ۱۴۱,۳۱۸ (۱) بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۱۶۷,۴۴۴ ۱۳۸,۸۰۶ ۲۱
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۷۸۹ ۷۸۹ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۲,۲۴۱ ۲,۲۴۱ ۰
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۳,۵۸۱ ۳,۴۲۶ ۵ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۱,۸۷۱ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۳۹۱,۷۹۴ ۳۵۱,۵۸۴ ۱۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۲,۷۱۷ ۱,۹۴۱ ۴۰ جمع بدهی‌های غیرجاری ۲,۲۴۱ ۴,۱۱۲ (۴۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری ۳۹۸,۸۸۱ ۳۵۷,۷۴۰ ۱۲ جمع بدهی‌ها ۱۶۹,۶۸۵ ۱۴۲,۹۱۸ ۱۹
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۷,۳۸۸ ۷,۳۸۸ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱۶۲,۴۱۶ ۱۴۸,۷۵۲ ۹
جمع حقوق صاحبان سهام ۳۶۹,۸۰۴ ۳۵۶,۱۴۰ ۴
جمع دارایی‌ها ۵۳۹,۴۸۹ ۴۹۹,۰۵۸ ۸ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۵۳۹,۴۸۹ ۴۹۹,۰۵۸ ۸