مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31شرکت سرمايه گذاري مسکن الوند - نماد: ثالوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1399/03/11 درمحل در اراک، انتهاي شهرک قدس، کوي الهيه، ميدان مسکن، پلاک 3818786391 واحد 211   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز10000 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10000 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن10000 %
شرکت پارس مسکن سامان16660 %
جواد شهسواري44964550.9 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن37135619074.27 %
جمع37585731175.17 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا نوربهشت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مير احمد مصطفايي ميلاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد فوائدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل محمودي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 22 اساسنامه طبق موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار. ماده 22- "مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه‌اي مرکب از يک رئيس، دو ناظر و يک منشي اداره مي‌شود. رياست مجمع با رئيس يا نائب رئيس هيأت مديره بوده و يا از بين سهامداران حاضر در جلسه با اکثريت نسبي انتخاب خواهد شد. در مواقعي که انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا کليه آن‌ها در دستور جلسه مجمع باشد، رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اکثريت نسبي انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نيز به‌عنوان ناظر مجمع و يک نفر منشي از بين صاحبان سهام يا غير آن‌ها از طرف مجمع انتخاب مي‌شوند" اصلاح ماده 22 اساسنامه طبق موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار.