مشخصات
امضا کنندگان: [ Ahmad Ghasabi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت کارخانجات نساجي خوي - نماد: نخوي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  تهران خيابان دکتر بهشتي شماره 283 طبقه 8   برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم نهايي شدن صورت مالي در موعد مقرر (ده روز قبل از تاريخ مجمع) مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 10:00 روز شنبه تاریخ 1396/05/14 و در محل دفتر مرکزي واقع در تهران خيابان دکتر بهشتي شماره 283 طبقه 8 واحد غربي برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اکبر بلوري مقدم500 %
علي محمد حمصي500 %
معصومه قديمي500 %
احمد قصابي3587598193.84 %
جمع3587613193.84 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد قصابي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي محمد حمصي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  معصومه قديمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر بلوري مقدم  به‌عنوان منشی مجمع .