مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت زرين معدن آسيا - نماد: فزرين(کزرين)
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
بازگشت به نامه واصله از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند خوشبختانه با توکل به خداوند متعال و همت عالي مديريت و کليه پرسنل شرکت، شيوع اين ويروس هيچگونه تأثير منفي بر عملکرد اين شرکت نداشته است . اطلاعات درخواستي درخصوص لزوم افشا آثار ناشي از شيوع ويروس کرونا و اقدامات انجام شده در اين خصوص به شرح پيوست ايفاد مي گردد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.