مشخصات
امضا کنندگان: [ Eshagh Razzaghi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملي سرب و روي ايران - نماد: فسرب

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/02/20  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/03/25 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت توسعه معادن روي ايران شرکت توسعه معادن روي ايران 2972آقاي اسحق رزاقيآقاي اسحق رزاقي4281559914عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت کالسيمين شرکت کالسيمين 1762آقاي مهدي غريبلوآقاي مهدي غريبلو0049073524رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي 350293آقاي رضامنفردحميدعلاماتي0056568002نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران 203970آقاي سيروس حامدي آقاي سيروس حامدي 0047553952عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت فرآوري مواد معدني ايران (سهامي عام)شرکت فرآوري مواد معدني ايران (سهامي عام)5935آقاي محسن ملکوتي نيارامتين قسمتي0073351210عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
آقاي اسحق رزاقي