مشخصات
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت توليدي لنت ترمز ايران - نماد: خلنت

موضوع:  اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره 
با عنایت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسي انديشمند تدبير ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1395/10/01 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 88,000,000,000 ریال به مبلغ 200,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور انجام تکليف قانوني براي رعايت حداقل سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و افزايش سرمايه در گردش و توليد ارائه می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد