مشخصات
امضا کنندگان: [ Naser Taghizadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت معدني و صنعتي گل گهر - نماد: کگل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 درمحل  سالن الغدير مرکز همايش هاي کشور واقع در تهران ميدان فاطمي خيابان شهيد گمنام   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت فولاد مبارکه29820413799.94 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 662795030722.09 %
ساير سهامداران766226648525.54 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد1129935784237.66 %
جمع2857161601395.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي عسکري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي علي اکبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد مرداني بلداجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر تقي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت فولاد مبارکه7841اصلیامير حسين نادري1289433070عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري اميد183650اصلیرامين پاشائي فام1551912414رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات119869اصلیاکبر نوروزي0558946747نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري سپه85207اصلیميرعلي ياري2909331806عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
توسعه گوهران اميد241570اصلیناصر تقي زاده0901049816عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۰۹۷,۳۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۵۳۲,۳۸۱
تعدیلات سنواتی
(۵۰۲,۳۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۰۳۰,۰۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۲۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۰۸۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۲۹,۹۸۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹,۷۶۷,۳۳۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۰۴,۸۶۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۲۶۲,۴۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۶۲,۴۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۸۰
سرمایه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت فولاد مبارکهحقوقی7841اصلی
سرمايه گذاري اميدحقوقی183650اصلی
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزاتحقوقی119869اصلی
شرکت تامين مواد اوليه فولاد صبا نورحقوقی1292660اصلی
شرکت سرمايه گذاري سپهحقوقی85207اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 4,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصميم گيري براي تقسيم سود سهام سال مالي منتهي به 30/12/1395