مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اضافه نمودن تعداد سهام و درصد ساير سهامداران حقيقي حاضر در مجمع در بخش حاضرين درجلسه مجمع عمومي و ليست حاضرين
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توزيع داروپخش - نماد: دتوزيع(توزيع داروپخش)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 درمحل  تهران - بزرگراه چمران شمال - نرسيده به پل پارک وي- ورودي هتل استقلال- کوچه استقلال- مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توليد مواد اوليه داروپخش1200 %
شرکت شيمي داروئي داروپخش10000 %
شرکت کارخانجات داروپخش10000 %
ِساير3398880.06 %
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين593123439.89 %
شرکت دارو پخش (سهامي عام)47498621679.16 %
جمع53464056789.11 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  پويا فرهت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا برقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  وحيد هاشم بيک محلاتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي مقدسي راد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت داروپخش 10100835286اصلیمحمد رضا مرادي0066830494عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
سرمايه گذاري دارويي تامين10102543204اصلیفريدون سيامک نژاد0042294576عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
کارخانجات داروپخش10101823437اصلیداود رضا شفاعت0569900409نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت توليد مواد اوليه داروپخش10101725603اصلیمحسن صفاجو0058767886رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت شيمي دارويي داروپخش10101725563اصلیعلي مقدسي راد 4132976671عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۰۹,۵۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۰۳,۶۷۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۰۳,۶۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۹۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۷,۶۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۱۱۷,۲۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۸۷,۲۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۷۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۹,۲۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۶۸۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۶۳۰
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت داروپخش حقوقیسهامی عام10100835286اصلی
سرمايه گذاري دارويي تامينحقوقیسهامی عام10102543204اصلی
کارخانجات داروپخشحقوقیسهامی عام10101823437اصلی
شرکت توليد مواد اوليه داروپخشحقوقیسهامی عام10101725603اصلی
شرکت شيمي دارويي داروپخشحقوقیسهامی عام10101725563اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 24,000,000 30,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: