icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
گروه سرمايه گذاري تدبير
سرمایه ثبت شده:
12,500,000
نماد:
وتدبير( سرمايه گذاري تدبير )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46499051
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام گروه سرمايه گذاري تدبير

1. 1- صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه سرمايه گذاري تدبير (سهامي خاص) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3-مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه ، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، ‌کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- سرفصل سرمايه گذاريهاي بلندمدت (يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 645 ميليارد ريال سرمايه گذاري در تعداد 948ر3 ميليون سهم از سهام بانک پارسيان به صورت وکالتي مي باشد که اوراق سهام آن به نام اشخاص وابسته بوده و مالکيت آن تا کنون از طريق سازمان بورس ، به شرکت انتقال نيافته است ، لذا انعکاس آن در سرفصل فوق ، صحيح نمي باشد و تعيين تعديل مورد نياز منوط به توافق نهايي است . همچنين خريداري 30 درصد از سهام شرکت گسترش الکترونيک تدبير ايران (سهامي خاص) به بهاي کارشناسي 240ر39 ميليارد ريال از شرکت گروه توسعه اقتصادي تدبير در سال مورد گزارش ، در گزارش ارزيابي سهام شرکت مذکور ، مبلغ 076ر3 ميليارد ريال بهاي يک فقره سرمايه گذاري صد در صدي در سهام يکي از شرکت ها (سهم 30 درصدي واحد مورد گزارش به مبلغ 923 ميليارد ريال) منعکس بوده که در حسابهاي آن انعکاس نداشته و شواهدي از مالکيت آن نيز ارائه نشده است . تعيين تعديل مورد نياز در اين خصوص ، منوط به توافق نهايي با گروه توسعه اقتصادي تدبير مي باشد .
5. 5- آثار بند گزارش حسابرس مستقل شرکت وابسته بيمه پارسيان بابت مازاد ذخاير بيمه اي آن شرکت به مبلغ 660ر4 ميليارد ريال (سهم گروه به مبلغ 792 ميليارد ريال) ، در صورتهاي مالي تلفيقي گروه اعمال نشده است .

6. 6- به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه سرمايه گذاري تدبير (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

7. 7- به شرح يادداشت توضيحي 3-2-7-18 صورتهاي مالي ، با انتقال 49 درصد از سهام شرکت ستارگان خلاق از موسسه دانش بنيان برکت به واحد مورد گزارش (به ارزش دفتري) ، 49 درصد مطالبات موسسه مزبور از شرکت سرمايه پذير فوق (که در شرف تبديل به افزايش سرمايه مي باشد) بابت واگذاري بخشي از سهام 31 شرکت و يا کسب و کار ، به مبلغ ارزيابي 942ر2 ميليارد ريال به واحد مورد گزارش انتقال يافته که ارزيابي آن بر اساس اطلاعات مالي آتي صورت گرفته است . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند ، تعديل نشده است .

8. 8- مفاد تبصره 1 ماده 22 اساسنامه در خصوص ارسال دستور جلسه مجمع به سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 10 روز قبل از تاريخ برگزاري مجمع با تأخير ارسال شده است .
9. 9- بهاي خريد صد در صد سهام شرکت سرزمين پهناور طي مبايعه نامه مورخ 1399/07/27 و به مبلغ 677ر16 ميليارد ريال (که مبلغ مذکور به بستانکار حساب ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (مالک نهايي) منظور شده) ، بر اساس ارزيابي دو فقره از سرمايه گذاري شرکت مزبور در سهام بانک هاي پارسيان و کارآفرين طبق قيمت تابلو بورس و ساير داراييها و بدهي هاي آن بر اساس بهاي دفتري به تاريخ مذکور ، تعيين شده است .
10. 10- تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1399/04/28 صاحبان سهام ، در خصوص رعايت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و موضوع بند 16 اين گزارش ، به نتيجه نرسيده است .
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-40 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است . مضافا به نظر اين موسسه به استثناي خريد بخشي از سهام شرکت هاي نفت پارس و دارويي برکت (موضوع يادداشتهاي توضيحي 2-2-6-18 و 2-2-7-18 صورتهاي مالي) و سهام شرکت گسترش الکترونيک تدبير ايران (به شرح بند 4 اين گزارش) ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است .
12. 12- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه ، به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
13. 13- قراردادهاي منعقده شرکت به مبلغ 650 ميليارد ريال در خصوص تأمين مالي فعاليت بازارگرداني ، با قرارداد نمونه مفاد اصلاحيه مورخ 1399/02/31 سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل منطبق نبوده ، لذا امکان رعايت ابلاغيه شماره 122/78150 مورخ 1399/11/11 سازمان مزبور در خصوص اخذ و نگهداري اطلاعات مربوط به عمليات بازارگرداني ، ميسر نگرديده است .
14. 14- ضوابط و مقررات شرکتهاي سرمايه‌گذاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تخصيص حداقل 70 درصد از داراييها به سرمايه گذاري در اوراق بهاداري که به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت کنترل خود ، نفوذ قابل ملاحظه يا کنترل آن را به دست آورد (بند 2 ماده 7) و ارسال يک نسخه از آگهي هاي شرکت که براي آگاهي صاحبان سهام در روزنامه کثيرالانتشار منتخب شرکت ، درج گرديده ، جهت سازمان بورس و اوراق بهادار (بند 6 ماده 2) ، رعايت نشده و ارسال صورتجلسه مجمع به سازمان بورس (بند 4 ماده 2) و ارسال گزارش ها و اطلاعات شرکت از طريق سايت کدال و دعوت از سازمان بورس براي حضور در مجمع عمومي حداقل 10 روز قبل از برگزاري آن (بند 1 ماده 2) ، با تأخير انجام شده است .
15. 15- در راستاي تبصره ذيل ماده 2 دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي ، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 3-25 صورتهاي مالي ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد ، برخورد نکرده است .
16. 16- مفاد نظام راهبري شرکت ، ابلاغي به واحد مورد گزارش ، در خصوص انتخاب رئيس هيئت مديره مطابق ضوابط و مقررات شرکت مادر از بين اشخاص غير موظف هيئت مديره (ماده 7) ، منع فعاليت هر فرد در بيش از يک شرکت به عنوان عضو هيئت مديره (ماده 8) ، ارائه گزارش کنترل هاي داخلي به مجمع عمومي عادي ساليانه (ماده 13) ، تشکيل کميته انتصابات و جبران خدمات (تبصره 2 ماده 19) و استقرار واحد حسابرسي داخلي (ماده 20) ، رعايت نشده است .
17. 17- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .

05تیر1400
موسسه حسابرسي مفيد راهبر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر Majid Najarnejad Asl [Sign] 1400/05/09 17:09:35
مدير فني موسسه مفيد راهبر Ghasem Mohebbi [Sign]8006931400/05/09 17:11:53
مدير موسسه مفيد راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101400/05/09 17:26:26