مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان - نماد: قثابت

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/10/06  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/11/07 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
توليدي و صنعتي گوهر فامتوليدي و صنعتي گوهر فام10101203288مهدي اشرفمهدي اشرف4569745776عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
ترنيان سهمترنيان سهم10103799078حسن يافتيانحسن يافتيان0450727939عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد ارشد
سرمايه گذاري سليمسرمايه گذاري سليم10102801961نوبخت قره داغيفرهام دهقان قاديکلائي2161678442عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
ايمن خودرو شرقايمن خودرو شرق10380275706محمدحسين حاج اسمعيليانمحمدحسين حاج اسمعيليان0062833650عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
حمل و نقل سمند ايرانيانحمل و نقل سمند ايرانيان10103601926سيدمحمد عباس نياسيدمحمد عباس نيا0839898223نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
گسترش سرمايه گذاري ايرانيانگسترش سرمايه گذاري ايرانيان10102682835مسعود آهن فروشمسعود آهن فروش0937786705رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
امداد کار ايرانيانامداد کار ايرانيان10103352249فرشاد فرزادفرشاد فرزاد0941877418عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي